Podpora vzdelávania

Spoločnosť spolupracuje so školami  v regióne s cieľom prezentácie zámerov   a stratégie, ale aj  najmä potenciálneho náboru  budúcich zamestnancov.  Potenciálny záujem uchádzačov ZŠ podporuje organizovaním exkurzií v priestoroch spoločnosti. Pre  študentov SŠ, resp. VŠ vytvára priestor pre:

  • odbornú prax počas štúdia, najmä s dôrazom na rozvoj odborných zručností a praktických skúseností v študijných oboroch s technickým  zameraním
  • spracovanie bakalárskych a diplomových prác pod vedením kvalifikovaných odborníkov